O nás

zus_malaV roce 2014 jsme si připomněli 90. výročí vzniku naší školy. Jedné z nejstarších základních uměleckých škol na území Brna. Vznikla z duchovní potřeby tehdejších lidí, z potřeby, která byla natolik silná, že ani po 90 letech neztratila nic ze své životnosti. Naší snahou je v této tradici pokračovat, rozvíjet ji a naplňovat heslo, které si naši předchůdci dali do vínku, když formulovali poslání školy… „vychovávati národu eticky a esteticky cítící jedince „… V současné době má škola tři obory – hudební, taneční a výtvarný, které navštěvuje kolem 400 žáků. V podvědomí veřejnosti má škola velmi dobré jméno díky kvalitě pedagogické práce, každoročně prezentované řadou domácích produkcí, veřejnýmí koncerty, výstavami a vysoupeními tanečního oboru. Nejlepší žáci se tradičně zapojují do národních uměleckých soutěží, v nichž zpravidla dosahují velmi dobrých výsledků. Kvalita pedagogické práce je patrná také z výsledků přijímacích řízení na konzervatoř, kam odešlo v posledních letech studovat několik našich žáků.

Pevnou součástí výuky se staly soubory – smyčcový, zobcových fléten, kytarový a zejména cimbálový, který úzce spolupracuje s dětským folklórním souborem Javorníček, s nímž absolvoval řadu domácích i zahraničních vystoupení. Mezi nejvýznamnější žáky a absolventy z poslední doby patří houslistky Ivana Tomášková (odborná asistentka JAMU), Romana Zieglerová (koncertní mistr Pražské komorní filharmonie) a mezzosopranistka světového formátu Magdalena Kožená.


Historie školy

1920 – Založen spolek Dalibor.

1924 – Schválena Hudební škola (z popudu L. Kubíčka, prvního ředitele), učilo se na Vranovské 17. První zápis 97 žáků.

1929 – Ředitel Fr. Lejsek vystřídán J. Dvořáčkem. Přihlášeno 38 žáků, učili 2 učitelé. Krize.

1934 – Ředitel Č. Drápal do vedení školy.

1940 – Budova na Vranovské 17, tzv. Husův sbor, přebudována na lazaret pro vojáky. Po pět let se vyučovalo v bytě pí. Ježkové, tajemnice spolku Dalibor.

1945 – Hudební škola při spolku Dalibor v Husovicích získává po válce 1. poschodí v budově na Vranovské ulici č. 41.

1949 – V březnu začíná nová éra hudební školy: školu přebírá MNV Brno. V čele školy je J. Petzný, kterého v září střídá ředitelka I. Šimková. Přestavuje se budova školy a ve dvoře je zbudován sál pro večírky a taneční obor. Škola je vybavená hudebními nástroji poměrně dobré kvality.

1954 – Ředitelem školy je jmenován Vítězslav Kühn.

1961 – 1. září se Hudební škola stává Lidovou školou umění.

1981 – Ředitelem LŠU se stává Eduard Musil. Za plného provozu školy probíhá generální oprava budovy v celé budově se vyměňuje elektrické vedení na chodbách i ve třídách jsou instalovány zářivky buduje se nové schodiště dávají se nová okna, nové dveře z ulice i do dvora a u všech tříd je nainstalována plynová kotelna a zavedeno ústřední topení v celé budově probíhají malířské a natěračské práce do tříd jsou dány nové podlahové krytiny budova dostává novou fasádu z ulice i do dvora

1990 – Změna názvu školy – Základní umělecká škola.

1996 – Ředitelem školy je jmenován Mgr. Milan Kalousek. Kompletní rekonstrukce sálu.


OBORY

Hudební obor

Nejstarší obor na škole. Má již více jak 80tiletou tradici.
V současné době zahrnuje výuku těchto předmětů:

přípravná hudební výchova
hra na klavír
hra na housle
hra na kontrabas, baskytaru
hra na klarinet
hra na saxofon
hra na flétnu (příčnou, zobcovou)
hra na trubku
hra na kytaru
hra na cimbál
hra na akordeon
hra na keyboard
zpěv (pěvecká a hlasová výchova)
hra v souborech
cimbálová muzika
kytarový soubor
pěvecký komorní sbor
smyčcový soubor
komorní soubory dechových nástrojů

Výuka se realizuje v hlavní budově školy Vranovská 41 a na odloučených pracovištích.


Taneční obor

Tento obor na základní umělecké škole dle míry schopnosti a zájmu individuálního žáka rozvíjí tvůrčí schopnosti a poskytuje základy odborného vzdělání, umožňující uplatnění např. v tanečních souborech. Je ideální přípravou ke studiu na konzervatoři.
Studium se rozděluje podle věku žáků, nejmladší děti začínají přípravnou taneční výchovou, kde se naučí za pomoci moderních metod a pomůcek pohybovým dovednostem, z větší části formou hry. Děti učíme ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Taneční výchova je základ pro všechny pohybové aktivity.
Studium pokračuje 1. – 7. ročníkem I. stupně a 1. – 4. ročníkem II. stupně.

V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace.
Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.
Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.
Lidový tanec učí zvládat základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance.
Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.


Výtvarný obor

Obsah výuky:

kresba:
jako základ výtvarného myšlení a nejrychlejší a nejpřirozenější prostředek vyjádření.
Žáci se seznamují s kresbou různými materiály: tužka, tuš, úhel přírodní a umělý, rudka…

malba:
žáci si vyzkouší různé malířské techniky jako: akvarel, temperu, malbu suchými a mastnými křídami a možné kombinování technik.
Dále je kladen důraz na vysvětlení barevné kompozice a malířského rukopisu.

keramika:
vytváření keramické nádoby, kachle a různých objektů. Vysvětlení dekorativní funkce keramiky.
Použití glasury k dotvoření a zdůraznění keramického výrobku.

grafika:
jako rozvoj grafického myšlení vycházejícího z kresby. Žáci se seznámí s technikou monotypu, linorytu, tisku z koláže, suchou jehlou a starší žáci i s leptem.

dekorativní činnost:
technika koláže, malba na sklo, návrhy potisků